Fordítása "puszta gondatlanság" spanyol nyelv:


  Szótár Magyar-Spanyol

Puszta - fordítás : Gondatlanság - fordítás : Puszta - fordítás : Gondatlanság - fordítás : Puszta - fordítás : Puszta - fordítás : Puszta - fordítás : Gondatlanság - fordítás : Puszta - fordítás :

Ads

  Példák (Külső források nem minősített)

Nagy gondatlanság.
Eres muy, muy descuidado.
Gondatlanság tőle.
Un descuido por su parte.
Támogatáscsökkentés alkalmazása gondatlanság esetén
Aplicación de reducciones en caso de negligencia
Ismét egy jele a gondatlanság.
Una vez más un signo de nuestra imprudencia.
Puszta egybeesés!
Pura coincidencia!
Puszta félreértés!
Un simple malentendido!
Puszta szerencse.
Un puro azar.
Puszta véletlen.
Fue suerte.
Puszta formalitás.
No hay más que decir!
A részünkről bármilyen gondatlanság maradandó következményekkel járhat.
Cualquier indulgencia por nuestra parte podría tener consecuencias irreversibles.
A költségvetési gazdálkodás terén összességében gondatlanság tapasztalható.
Veo luz en la gestión presupuestaria en general.
Csak idő és az emberi gondatlanság kérdése.
Es simplemente una cuestión de tiempo y de negligencia humana.
behajtsák a szabálytalanság, illetve gondatlanság miatt elveszett összegeket.
recuperar las sumas perdidas como consecuencia de irregularidades o de negligencias.
behajtsák a szabálytalanság és gondatlanság miatt elveszett összegeket
recuperar los importes perdidos como consecuencia de irregularidades o negligencias
A puszta... zsarnokság.
Una mera... tirania.
kivéve, ha a hitelesítésszolgáltató bizonyítja, hogy nem terheli gondatlanság.
salvo que el proveedor de servicios de certificación demuestre que no ha actuado con negligencia.
c) behajtsák a szabálytalanság, illetve gondatlanság miatt elveszett összegeket.
c) recuperar las sumas perdidas como consecuencia de irregularidades o de negligencias.
Puszta szakmai kockázat, mondanám.
Gajes del oficio, diría yo.
Felüdülést vagy puszta vallást?
Un restablecimiento o una mera religión?
Mindez puszta feltételezéseken alapul.
Esto solamente se basa en suposiciones.
Puszta szemmel is látható.
Se puede ver a simple vista.
Ezek a puszta tények.
Ésos son los hechos, simplemente.
Láthatjuk a puszta hatalomvágyukat.
Vemos aquí la pura hambre por el poder.
Puszta földön nem alhatok.
No puedo dormir en el suelo como Uds. .
Puszta kézzel csináltad, ugye?
Lo hizo con las manos, no es eso?
Gyilkosság a puszta haszonért.
Asesinos a sueldo.
Nem puszta energiapocsékolás ez?
No te parece malgastar energías?
Mindazonáltal, szándékosan vagy súlyos gondatlanság miatt benyújtott hamis bevallás esetén
No obstante, si se trata de una declaración falsa, efectuada de forma deliberada o por negligencia grave
A 2005 35 irányelv 4. cikkében szereplő tudatos gondatlanság fogalma
Sobre el concepto de imprudencia temeraria del artículo 4 de la Directiva 2005 35 lidad del Marpol 73 78 para actos cometidos sin intencionalidad.
(2) Teljes behajtás hiányában a szabálytalanság, illetve gondatlanság pénzügyi következményeit a Közösség viseli, a tagállamok közigazgatási vagy más szerveinek tulajdonítható szabálytalanság, illetve gondatlanság következményeinek a kivételével.
2. A falta de una recuperación total, las consecuencias financieras de las irregularidades o de las negligencias serán costeadas por la Comunidad, salvo las que resulten de irregularidades o de negligencias imputables a las administraciones u otros organismos de los Estados miembros.
Vagy csak puszta hang az?
Es sólo una voz?
Puszta jelenlétem megnyugtatta, azt láttam.
Sólo deseaba consolarle, y eso, evidentemente, lo conseguía.
Dickens Puszta Ház című könyve.
Se trata de Casa desolada , de Dickens.
Ilyennek látjuk a puszta szemünkkel.
Esta es la luz que podemos ver con nuestros ojos.
A puszta jelenlétük is ajándék.
Tan solo su misma presencia es un regalo.
Ez egy puszta magyarázat volt.
Esto fue una mera explicación.
A puszta festője Penovác Endre
El resto del aà o
Nem alapulhat egyszerűen puszta együttműködésen?
No podría basarse en la simple cooperación?
Ez a szöveg puszta képmutatás.
Este texto predica la hipocresía.
Puszta rosszindulatból ájult el, igaz?
Desmayada sin motivo, huh?
A felperes állítása szerint részéről nem merült fel gondatlanság vagy szándékosság.
La demandante sostiene que no incurrió en negligencia ni en falta intencionada.
A viták általában több jogi viták, válások, sérülések, gondatlanság, vagy szerződésszegés.
Las disputas suelen ser sobre disputas legales, divorcios, lesiones, negligencia o incumplimiento de contrato.
Puszta véletlen, hogy megtalálta a hajfonatot.
Por una curiosa casualidad, encontró usted su cabellera.
Mit kereshet a végtelen, puszta térségen?
Qué podía buscar en ese inmenso espacio?
Nem ragadhatunk le a puszta magyarázkodásnál.
Tenemos que hacer algo más que dar simples explicaciones.