Fordítása "Marco Polo juh" Norwegian nyelvi:


  Szótár Magyar-Norvég

Póló - fordítás : Póló - fordítás : Póló - fordítás : Marco Polo juh - fordítás : Marco Polo juh - fordítás : Póló - fordítás :

Ads

  Példák (Külső források nem minősített)

Gyere, Marco.
Chamaco.
Hadd nyargaljon, Polo!
Nei. La ham ri, Polo.
Marco, menj vissza, jelents Spartacusnak.
Marco, meld fra til Spartacus.
Az ott az öreg Polo. Ő a főtehenész.
Gamle Polo, han er sjef for vaqueroene.
És megtartom az én juhaimat, hogy többé ne legyenek zsákmányul, és ítéletet teszek juh és juh között.
så vil jeg frelse min hjord, og de skal ikke mere være til rov, og jeg vil dømme mellem får og får.
Ti pedig, én juhaim, így szól az Úr Isten, ímé én ítéletet teszek juh és juh között, a kosok és bakok közt.
Og I, min hjord, så sier Herren, Israels Gud Se, jeg dømmer mellem får og får, mellem værer og bukker.
Ezek azok az állatok, a melyeket megehettek az ökör, juh, kecske,
Dette er de firføtte dyr som I kan ete oksen, fåret og gjeten,
És monda Abimélek Ábrahámnak Mire való e hét juh, melyet külön állítál?
Da sa Abimelek til Abraham Hvad skal disse syv får her som du har stilt for sig selv?
Sok elegy nép is méne fel velök juh is, szarvasmarha is, felette sok barom.
Og det drog også en stor hop av alle slags folk med dem, og småfeet og storfeet, en overmåte stor mengde fe.
Ha elevenen kapják kezében a lopott jószágot, akár ökör, akár szamár, akár juh két annyit fizessen érette.
Dersom det han har stjålet, finnes levende hos ham, enten det er en okse eller et asen eller et får, da skal han gi dobbelt igjen.
Tévelygek, mint valami elveszett juh keresd meg a te szolgádat mert a te parancsolataidat nem felejtettem el!
Jeg har faret vill opsøk din tjener som et tapt får! for jeg har ikke glemt dine bud.
Annakokáért így szól az Úr Isten hozzájok Ímé én, én teszek ítéletet kövér és ösztövér juh között,
Derfor sier Herren, Israels Gud, så til dem Se, jeg kommer og vil dømme mellem de fete får og de magre får.
n pedig Jeruzsálemben a Juh kapu nál egy tó, a melyet héberül Bethesdának neveznek. Öt tornácza van.
Men det er ved Fåreporten i Jerusalem en dam som på hebraisk heter Betesda og har fem bueganger
Tíz hízlalt ökör, húsz füvön járt ökör és száz juh a szarvasokon, õzeken, bivalokon és hízlalt madarakon kivül.
ti gjødde okser og tyve drifteokser og hundre stykker småfe foruten hjorter og rådyr og dådyr og gjødde fugler.
vala az a préda, azaz annak a zsákmánynak maradéka, a mit a hadakozó nép zsákmányolt hatszáz hetvenöt ezer juh.
Og byttet det som var tilovers av alt det som stridsfolket hadde røvet var av småfe seks hundre og fem og sytti tusen
la pedig az egyik fele, azoknak része, a kik hadba mentek vala számszerint háromszáz harminczhét ezer és ötszáz juh.
Halvdelen av dette den del som falt på stridsmennene var av småfeet tre hundre og syv og tretti tusen og fem hundre,
Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az õt nyírõk elõtt és száját nem nyitotta meg!
Han blev mishandlet, enda han var elendig, og han oplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det han oplot ikke sin munn.
Az írásnak helye pedig, melyet olvasott, ez vala Mint juh viteték mészárszékre, és mint a bárány az õ nyírõje elõtt néma, azonképen nem nyitotta fel az õ száját.
Men det stykke av Skriften som han leste, var dette Som et får blev han ført bort for å slaktes, og lik et lam som er stumt for den som klipper det, således åpner han ikke sin munn
És vala az õ marhája hétezer juh, háromezer teve és ötszáz igabarom és ötszáz szamár cselédje is igen sok vala, és ez a férfiú nagyobb vala keletnek minden fiánál.
og han eide syv tusen får og tre tusen kameler og fem hundre par okser og fem hundre aseninner og hadde en stor mengde tjenere han var mektigere enn alle Østens barn.
Mert a fügefa nem fog virágozni, a szõlõkben nem lészen gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget, kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istállóban.
For fikentreet springer ikke ut, og vintrærne bærer ikke, oljetreets frukt slår feil, og markene gir ingen føde han har utryddet fårene av kveen, og det finnes ikke fe i fjøsene. kaldeeren.
És látá, hogy ímé egy kút van a mezõben, és hogy ott három falka juh hever vala. Mert abból a kútból itatják vala a nyájakat de a kútnak száján nagy kõ vala
Og da han så sig omkring, fikk han se en brønn på marken, og ved den lå det tre flokker småfe. for av denne brønn vannet de feet men stenen som lå over brønnens åpning, var stor.
Akármi bûn dolgában, akár ökör, akár szamár, akár juh, akár ruha, akármi elveszett jószág az, a mirõl azt mondja ez az mindkettõjük ügye a bírák eleibe menjen, és a kit a bírák bûnösnek mondanak, fizessen két annyit az õ felebarátjának.
Hver gang det gjelder svikefull adferd med gods, enten det er en okse eller et asen eller et får eller klær eller i det hele noget som er kommet bort, og så en sier her er det, da skal saken mellem de to komme frem for Gud den som Gud dømmer skyldig, han skal gi sin næste dobbelt igjen. se 2MO 22, 8.