Fordítása "nemzetség Bison" a német nyelv:


  Szótár Magyar-Német

Nemzetség - fordítás : Nemzetség Bison - fordítás :

Ads

  Példák (Külső források nem minősített)

(beleértve a Bubalus bubalis és a Bison bison fajokat)
(einschließlich ,Bubalus bubalis' und ,Bison bison') .
az alábbi háziasított állatfajok szarvasmarhafélék (köztük Bubalus bubalis, Bison bison), sertések, juh és kecskefélék és egypatás állatok,
Haustieren der folgenden Arten Rinder (einschließlich Bubalus bubalis und Bison bison), Schweine, Schafe, Ziegen und Einhufer
Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzetség, és Dávidtól a babilóni fogságravitelig tizennégy nemzetség, és a babilóni fogságraviteltõl Krisztusig tizennégy nemzetség.
Alle Glieder von Abraham bis auf David sind vierzehn Glieder. Von David bis auf die Gefangenschaft sind vierzehn Glieder. Von der babylonischen Gefangenschaft bis auf Christus sind vierzehn Glieder.
A nemzetség minden faja kétlaki.
Alle Moose der Gattung sind zweihäusig.
A nemzetség kozmopolita, az egész világon elterjedt.
Die Gattung ist kosmopolitisch verbreitet.
63 4.6 Még az andoni nemzetség szétszóródása előtt fejlett nyelv alakult ki a nemzetség tagjai közötti érintkezésre irányuló korai erőfeszítésekből.
63 4.6 (714.4) Bis zu dem Zeitpunkt der großen Zerstreuung der andonischen Sippen war aus ihren frühen Kommunikationsbemühungen eine gut entwickelte Sprache entstanden.
A kirõl neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön,
der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden,
az érintett nemzetség vagy faj szaporítóanyagának gazdasági jelentősége,
wirtschaftliche Bedeutung des Vermehrungsmaterials der betroffenen Art oder Gattung
a következő fajú háziasított állatok szarvasmarhafélék, beleértve a Bubalus bubalist (vízibivaly), Bison bisont (amerikai bölény), sertés, juh, kecske és egypatások
Haustiere der folgenden Arten Rind, einschließlich Bubalus bubalis und Bison bison, Schwein, Schaf, Ziege und Einhufer
Pseudocrossidium egy nemzetség a valódi lombosmohák osztályának Pottiaceae családjából.
Pseudocrossidium (deutsch Scheinfransenmoose) ist eine Gattung von Laubmoosen aus der Familie Pottiaceae.
15 A kirõl neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön,
15 von welchem jede Familie in den Himmeln und auf Erden benannt wird,
bronban uralkodék a Júda nemzetség én hét esztendeig és hat hónapig és Jeruzsálemben uralkodék harminczhárom esztendeig az egész Izráel és Júda nemzetség ein.
Zu Hebron regierte er sieben Jahre und sechs Monate über Juda aber zu Jerusalem regierte er dreiunddreißig Jahre über ganz Israel und Juda.
A Barbula nemzetség, a lombosmohák Pottiaceae családjába tartozik. Az idetartozó fajok elsősorban sziklákon és talajon élnek. A jelenlegi ismeretek alapján ez a nemzetség polifiletikus.
Die Gattung Barbula, auf deutsch manchmal Bärtchenmoose genannt, ist eine Moos Gattung aus der Familie Pottiaceae, die viele relativ unauffällige Erd und Gesteinsmoose enthält. Es handelt sich vermutlich um eine polyphyletische Sammelgattung.
5 Hebronban uralkodék a Júda nemzetség én hét esztendeig és hat hónapig és Jeruzsálemben uralkodék harminczhárom esztendeig az egész Izráel és Júda nemzetség ein.
5 5 Zu Hebron regierete er sieben Jahre und sechs Monden über Juda aber zu Jerusalem regierete er dreiunddreißig Jahre über ganz Israel und Juda.
Egy állatfajnál többet tartalmazó szállítmány esetén szükség szerint Bos , Bison és Bubalus jelzéseket is alkalmazni kell.(9) Születés dátuma (nn hh éé).
Bei aus mehreren Tierarten bestehenden Sendungen auch Bos , Bison bzw. Bubalus angeben.(9) Geburtsdatum ( TT MM JJ ).
A Syntrichia nemzetség egy acrocarp lombosmoha csoport a Pottiaceae családban.
Syntrichia ist eine Gattung von akrokarpen Laubmoosen aus der Familie Pottiaceae.
an kevély szemû nemzetség, és a kinek szemöldökei igen fellátnak!
eine Art, die ihre Augen hoch trägt und ihre Augenlider emporhält
Malária terjed egy szúnyog a nemzetség Anopheles megharap egy embert.
Malaria wird von einer Mücke der Gattung Anopheles beißt einen Menschen zu verbreiten.
5 5 Hebronban uralkodék a Júda nemzetség én hét esztendeig és hat hónapig és Jeruzsálemben uralkodék harminczhárom esztendeig az egész Izráel és Júda nemzetség ein.
5 5 Zu Hebron regierte er sieben Jahre und sechs Monate über Juda, und zu Jerusalem regierte er dreiunddreißig Jahre über ganz Israel und Juda.
Egyik nemzetség elmegy, és a másik eljõ a föld pedig mindörökké megmarad.
Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt die Erde aber bleibt ewiglich.
Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek.
Wahrlich ich sage euch Dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis daß dieses alles geschehe.
63 3.4 Andon és Fonta szüntelenül a nemzetség nevelésén és felemelésén munkálkodott.
63 3.4 (713.4) Andon und Fonta widmeten sich ohne Unterlass der Aufgabe, die Sippe zu ernähren und großzuziehen.
És az az egész nemzetség gyûjteték az õ atyáihoz, és támadott más nemzetség õ utánok, a mely nem ismerte sem az Urat, sem az õ cselekedeteit, melyeket cselekedett Izráellel.
Da auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt wurden, kam nach ihnen ein andres Geschlecht auf, das den HERRN nicht kannte noch sein Werke, die er an Israel getan hatte.
10 És az az egész nemzetség gyûjteték az õ atyáihoz, és támadott más nemzetség õ utánok, a mely nem ismerte sem az Urat, sem az õ cselekedeteit, melyeket cselekedett Izráellel.
10 Als auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt waren, kam nach ihnen ein anderes Geschlecht auf, das den HERRN nicht kannte noch die Werke, die er an Israel getan hatte.
10 És az az egész nemzetség gyűjteték az ő atyáihoz, és támadott más nemzetség ő utánok, a mely nem ismerte sem az Urat, sem az ő cselekedeteit, melyeket cselekedett Izráellel.
10 Da auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt wurden, kam nach ihnen ein andres Geschlecht auf, das den HERRN nicht kannte noch sein Werke, die er an Israel getan hatte.
Az Pottiaceae családba 5 alcsalád és 83 nemzetség tartozik körülbelül 1425 fajjal 1
Die Familie wird in 5 Unterfamilien und 83 Gattungen mit rund 1425 Arten eingeteilt 1
Bizony mondom néktek, hogy e nemzetség el nem múlik, mígnem mind ezek meglesznek.
Wahrlich ich sage euch Dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis daß es alles geschehe.
A. Szőlő A Vitis (L.) nemzetség növényei, szőlőtermesztéshez vagy e növények szaporítóanyagának előállításához.
A. Reben Pflanzen der Gattung Vitis (L.), die zur Erzeugung von Trauben oder zur Verwendung als Vermehrungsgut für solche Pflanzen bestimmt sind.
A Rúben és Gád nemzetségének pedig, és a Manassé nemzetség felének szóla Józsué, mondván
Und zu den Rubenitern, Gaditern und dem halben Stamm Manasse sprach Josua
1 4 Egyik nemzetség elmegy, és a másik eljõ a föld pedig mindörökké megmarad.
1 4 Ein Geschlecht geht, und ein Geschlecht kommt aber die Erde besteht ewiglich.
Mostan azért oszd el ezt a földet örökségül kilencz nemzetségnek, és a Manassé nemzetség felének.
So teile nun dies Land zum Erbe unter die neun Stämme und unter den halben Stamm Manasse.
an oly nemzetség, a ki az õ atyját átkozza, és az õ anyját nem áldja.
Es ist eine Art, die ihrem Vater flucht und ihre Mutter nicht segnet
12 A Rúben és Gád nemzetségének pedig, és a Manassé nemzetség felének szóla Józsué, mondván
12 Und zu den Rubenitern, Gaditern und dem halben Stamm Manasse sprach Josua
És mondának Oh Uram! Izráelnek Istene! Miért történt ez Izráelben, hogy ma Izráelbõl egy nemzetség hiányzik?
und sprachen O HERR, Gott von Israel, warum ist das geschehen in Israel, daß heute Israel um einen Stamm kleiner geworden ist?
És megszánák az Izráel fiai Benjámint, az õ atyjokfiát, és mondának Kivágattatott ma egy nemzetség Izráelbõl.
Und es reute die Kinder Israel über Benjamin, ihre Brüder, und sie sprachen Heute ist ein Stamm von Israel abgebrochen.