Fordítása "hirdet között" a német nyelv:


  Szótár Magyar-Német

Hirdet - fordítás : Között - fordítás : Között - fordítás : Között - fordítás : Között - fordítás : Hirdet - fordítás :

Ads

  Példák (Külső források nem minősített)

Olyan áltudományt hirdet.
Er vertritt eine so schreckliche Pseudo Wissenschaft.
pályázati és ajánlati felhívásokat szervez és hirdet
Ausschreibungen und Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen zu organisieren und bekannt zu machen
Ez a jelentés ismételten egy antidemokratikus álláspontot hirdet.
Dieser Bericht verteidigt erneut eine antidemokratische Position.
Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, a ki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, a ki ezt mondja Sionnak Uralkodik a te Istened!
Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Boten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion Dein Gott ist König!
7 Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, a ki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, a ki ezt mondja Sionnak Uralkodik a te Istened!
7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Fuße der Boten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion Dein GOtt ist König.
vagy arról, hogy nem hirdet győztest az adott pályázati felhívás vonatkozásában.
oder keinen Zuschlag zu erteilen.
De miért tenné a nyilvánosság e Genentech negatív eredményt, amit hirdet rossz?
Aber warum sollte die Öffentlichkeit machen diese Genentech negative Ergebnisse, was sie schlecht zu werben?
(3) A Bizottság úgy is dönthet, hogy az adott fordulóban nem hirdet eredményt.
(3) Die Kommission kann beschließen, die Ausschreibung nicht durchzuführen.
Ha nálunk hirdet, 12 éves nemzetközi hirdetõi tapasztalattal biztosítunk nagyobb esélyt az eladásra.
Mit 12 Jahren internationaler Erfahrung bieten wir Werbetreibenden eine größere Chance, zu verkaufen.
Ha nálunk hirdet, 16 éves nemzetközi hirdetői tapasztalattal biztosítunk nagyobb esélyt az eladásra.
Vergriffen.Mit 16 Jahren internationaler Erfahrung bieten wir Werbetreibenden eine größere Chance, zu verkaufen.
Ígérje meg, hogy nem hirdet az újságban, és hogy ezt az állásügyet rám bízza.
Also versprechen Sie, daß Sie keine Annonce in die Zeitung rücken lassen werden und mir dieses Finden einer passenden Stellung für Sie überlassen.
Helyrajz Ár Ha nálunk hirdet, 16 éves nemzetközi hirdetői tapasztalattal biztosítunk nagyobb esélyt az eladásra.
Grundstückszeichnung Preis Mit 16 Jahren internationaler Erfahrung bieten wir Werbetreibenden eine größere Chance, zu verkaufen.
Vissza a zenékhez Ha nálunk hirdet, 12 éves nemzetközi hirdetõi tapasztalattal biztosítunk nagyobb esélyt az eladásra.
Mit 12 Jahren internationaler Erfahrung bieten wir Werbetreibenden eine größere Chance, zu verkaufen.
Amennyiben ez nem lehetséges, a Tematikus Főosztály versenytárgyalást hirdet, amely határidő és összetettség tekintetében eltérő lehet.
Ist das nicht möglich, eröffnet die Fachabteilung Ausschreibungen, die hinsichtlich ihres Zeitrahmens und ihrer Komplexität ganz unterschiedlich sind.
A DGT egyben kampányokat is hirdet a Bizottságon belül az érthető és tömör szövegezés előmozdítása céljából.
Darüber hinaus hat die Generaldirektion Übersetzung mehrere Kampagnen durchgeführt, um einen klaren und knappen Stil in Kommissionsdokumenten zu fördern.
Az EKB kiválasztja a hirdet ményben az odaítélendő szerződésre figyelemmel meghatá rozott kiválasztási szempontoknak legjobban megfelelő szállítókat .
Die EZB wählt die Lieferanten aus , die die in der Bekanntmachung festgelegten Auswahlkriterien für den zu vergebenen Auftrag am besten erfüllen .
Ezután akormány fokozatosan ismét megerősíti a hatalmát, majd 1981decemberében szükségállapotot hirdet, s ezzel véget vet a rövidéletű lengyel néphatalomnak.
Die Mitglieder des Parlaments gehören länderübergreifenden Fraktionen(Sozialisten, Konservative, Liberale, Grüne usw.) und nichtnationalen Delegationen an.
Frankfurt városa 2008ban pályázatot hirdet olyan emlékhely kialakítására, amely a Grossmarkthalléből deportált zsidó lakosokról szóló megemlékezést és tájékoztatást szolgálja.
Ein Gestaltungswettbewerb für die Errichtung einer Gedenk und Informationsstätte zur Erinnerung an die Deportation jüdischer Bürgerinnen und Bürger aus der Großmarkthalle soll im Jahr 2008 von der Stadt Frankfurt ausgeschrieben werden.
A mint elõbb mondottuk, most is ismét mondom Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen.
Wie wir jetzt gesagt haben, so sagen wir abermals So jemand euch Evangelium predigt anders, denn das ihr empfangen habt, der sei verflucht!
9 A mint elõbb mondottuk, most is ismét mondom Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen.
9 Wie wir jetzt gesagt haben, so sagen wir abermals So jemand euch Evangelium predigt anders, denn das ihr empfangen habt, der sei verflucht!
Az EGSZB (angol nyelvű rövidítéssel EESC) a Designed in Brussels szervezettel együttműködésben EESC Design ZeroNine címmel pályázatot hirdet az EU 27 tagállamában.
Daher lanciert der EWSA gemeinsam mit Designed in Brussels in allen 27 EU Mitglied staaten EESC Design ZeroNine.
1 9 A mint elõbb mondottuk, most is ismét mondom Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen.
9 Wie wir jetzt gesagt haben, so sagen wir auch abermal So jemand euch Evangelium prediget anders, denn das ihr empfangen habt, der sei verflucht!
Az EKB azokat a szállítókat kéri fel ajánlattételre , amelyek a legjobban megfelelnek a hirdet ményben az odaítélendő szerződésre figyelemmel meghatá rozott odaítélési szempontoknak .
Die EZB fordert die Lieferanten auf , die die in der Bekanntmachung festgelegten Auswahlkrite rien für den zu vergebenden Auftrag am besten erfüllen .
Ímé a hegyeken örömhírhozónak lábai! Békességet hirdet. Ünnepeld Júda ünnepeidet, fizesd le fogadásaidat mert nem vonul át rajtad többé a semmirekellõ mindenestõl kiirtatott.
2 1 Siehe, auf den Bergen kommen Füße eines guten Boten, der da Frieden verkündigt! Halte deine Feiertage, Juda, und bezahle deine Gelübde! denn es wird der Arge nicht mehr über dich kommen er ist ganz ausgerottet.
A Beruházási Projektek Európai Portálja a jövő év elejétől lesz elérhető megbízható és egyszerű paraméterek alapján potenciális beruházási projekteket hirdet majd befektetők számára.
Das europäische Investitionsportal, in dem Anleger sich nach verlässlichen und einfachen Referenzkriterien über mögliche Investitionsvorhaben informieren können, wird Anfang nächsten Jahres gestartet.
Gal 1, 9 A mint elõbb mondottuk, most is ismét mondom Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen.
Gal 1, 9 Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum Wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt außer dem, was ihr empfangen habt er sei verflucht!
Cardo Közösség lehetővé teszi, hogy hozzon létre egy utat, vagy egy utat és hirdet a portálon, egy térképet a helyeken, illetve utcák látogat.
Cardo Community ermà glicht es Ihnen, einen Pfad oder einen Ausflug zu erstellen und werben sie auf dem Portal, mit einer Karte der Orte oder Straà en zu besuchen.
Az autonóm rendszer határútválasztója külső útválasztási adatokat hirdet meg az OSPF autonóm rendszerben, ez lehet a statikus útvonal és az útválasztási protokoll (RIP).
Ein Grenzrouter eines autonomen Systems kündigt Routinginformationen anderer Routenquellen, wie z. B. statische Routen und RIP (Routing Information Protocol) im autononen System von OSPF an.
AZ EUROBANKJEGY SOROZAT TERVEZÉSÉNEK KIÍRÁSA Korok és stílusok Európában Az Európai Monetáris Intézet pályázatot hirdet egy olyan bankjegysorozat megtervezésére , amely Európa kulturális örökségét tükrözi .
GESTALTUNGSVORGABEN FÜR EINE SERIE VON EURO BANKNOTEN Zeitalter und Stile in Europa Das Europäische Währungsinstitut schreibt einen Gestaltungswettbewerb für eine Banknotenserie aus , die das kulturelle Erbe Europas widerspiegelt . hergestellt werden .
Megfigyelői státusuk ugyanis nem egyezik meg miközben a jegyzőkönyvben említik állásfoglalásaikat az uniós részvételi demokrácia logikájával, amit az Unió fennen hirdet az aláírásra váró alkotmányban.
Der Beobachterstatus der Vertreter der Sozialpartner, selbst wenn ihr Standpunkt in den Sitzungsprotokolle festgehalten wird, verträgt sich nicht mit dem Konzept der partizipativen Demokratie, das die Union in ihrem zur Ratifizierung anstehenden Verfassungsvertrag hochhält.
Megfigyelői státusuk ugyanis nem egyezik meg miközben a jegyzőkönyvben említik állásfoglalásaikat az uniós részvételi demokrácia logikájával, amit az Unió fennen hirdet az aláírásra váró alkotmányban.
Der Beobachterstatus der Vertreter der Sozialpartner, selbst wenn ihr Standpunkt in den Sitzungsprotokollen festgehalten wird, verträgt sich nicht mit dem Konzept der partizipativen Demokratie, das die Union in ihrem zur Ratifizierung anstehenden Verfassungsvertrag hochhält.
(3) Ha úgy tűnik, hogy a benyújtott pályázatok nem tükrözik a szokásosan alkalmazott piaci feltételeket, az intervenciós hivatal úgy is dönthet, hogy nem hirdet nyertest.
(3) Entsprechen die Angebote offensichtlich nicht normalen Marktkonditionen, so braucht die Interventionsstelle keinen Zuschlag zu erteilen.
Ma este e nagyszerű alkalommal, amiért ő már oly sokat tett, vendéglátónk, Mrs. Sutton, aukciót hirdet az egyik legféltettebb kincse, egy híres Suttonékszer eladása céljából.
Im Dienste dieses guten Zwecks, fèr den sie schon so viel getan hat, wird Mrs. Sutton einen kostbaren Besitz versteigern, einen der berèhmten SuttonJuwelen.
Ímé az én szolgám, a kit választottam az én szerelmesem, a kiben az én lelkem kedvét lelé lelkemet adom õ belé, és ítéletet hirdet a pogányoknak.
Siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, und mein Liebster, an dem meine Seele Wohlgefallen hat Ich will meinen Geist auf ihn legen, und er soll den Heiden das Gericht verkünden.
Miután e tevékenységeket átruházzák az NDA ra, és a hatóság pályázatot hirdet üzemeltetésükre, előfordulhat, hogy a kiválasztott új üzemeltetők közül az egyik a BE versenytársa lesz.
Nachdem diese Geschäftsbereiche auf die NDA übertragen und von ihr ausgeschrieben seien, könne es durchaus sein, dass einer der ausgewählten neuen Betreiber ein Konkurrent von BE sei.
18 Ímé az én szolgám, a kit választottam az én szerelmesem, a kiben az én lelkem kedvét lelé lelkemet adom õ belé, és ítéletet hirdet a pogányoknak.
18 Siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, und mein Liebster, an dem meine Seele Wohlgefallen hat Ich will meinen Geist auf ihn legen, und er soll den Heiden das Gericht verkünden.
18 Ímé az én szolgám, a kit választottam az én szerelmesem, a kiben az én lelkem kedvét lelé lelkemet adom ő belé, és ítéletet hirdet a pogányoknak.
18 Siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, und mein Liebster, an dem meine Seele Wohlgefallen hat Ich will meinen Geist auf ihn legen, und er soll den Heiden das Gericht verkünden.
18 Ímé az én szolgám, a kit választottam az én szerelmesem, a kiben az én lelkem kedvét lelé lelkemet adom õ belé, és ítéletet hirdet a pogányoknak.
18 Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an welchem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat ich werde meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Nationen Gericht ankündigen.
Otthon Rólunk Hirdet blog Üzleti Vállalkozói szellem hírek Üzleti hírek Pénzügyi hírek Adatvédelem Lépjen kapcsolatba velünk Menü Otthon gt Pénzügyi hírek gt Bitcoin egy rendkívül kockázatos befektetés.
Zuhause Über uns Werben Blog Geschäft Entrepreneurship Nachrichten Wirtschaftsnachrichten Finance News Datenschutz Bestimmungen Kontaktiere uns Menü Zuhause gt Finance News gt Bitcoin ist eine äußerst riskante Investition.
Mentés _ Entrepreneurshiply Otthon Rólunk Hirdet blog Üzleti Vállalkozói szellem hírek Üzleti hírek Pénzügyi hírek Adatvédelem Lépjen kapcsolatba velünk Menü jathan Archive Vannak Millennial nők kimaradnak Life Insurance?
Speichern _ Entrepreneurshiply Zuhause Über uns Werben Blog Geschäft Entrepreneurship Nachrichten Wirtschaftsnachrichten Finance News Datenschutz Bestimmungen Kontaktiere uns Menü jathan Archive Sind Millennial Frauen verpassten Life Insurance?
Otthon Rólunk Hirdet blog Üzleti Vállalkozói szellem hírek Üzleti hírek Pénzügyi hírek Adatvédelem Lépjen kapcsolatba velünk Menü Otthon gt blog gt Vannak Millennial nők kimaradnak Life Insurance?
Zuhause Über uns Werben Blog Geschäft Entrepreneurship Nachrichten Wirtschaftsnachrichten Finance News Datenschutz Bestimmungen Kontaktiere uns Menü Zuhause gt Blog gt Sind Millennial Frauen verpassten Life Insurance?
12 18 Ímé az én szolgám, a kit választottam az én szerelmesem, a kiben az én lelkem kedvét lelé lelkemet adom õ belé, és ítéletet hirdet a pogányoknak.
18 Siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählet habe, und mein Liebster, an dem meine Seele Wohlgefallen hat ich will meinen Geist auf ihn legen, und er soll den Heiden das Gericht verkündigen.
És kivesztem a szekeret Efraimból és a lovat Jeruzsálembõl, kivesztem a harczi kézívet is, és békességet hirdet a pogányoknak és uralkodik tengertõl tengerig, és a folyamtól a föld határáig.
Denn ich will die Wagen abtun von Ephraim und die Rosse von Jerusalem, und der Streitbogen soll zerbrochen werden denn er wird Frieden lehren unter den Heiden und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis ans andere und vom Strom bis an der Welt Ende.
A kreativitás és innováció európai éve alkalmából az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) versenyt hirdet innovatív, fenntartható és kreatív, erőteljes civil társadalmi üzenetet hordozó dizájntárgy és csomagolás tervezésére.
Aus Anlass des Europäischen Jahres der Kreativität und Innovation (2009) lan ciert der Europäische Wirtschafts und Sozialausschuss (EWSA) einen Wettbewerb, um ein innovatives, nachhaltiges und kreatives Designprodukt einschließlich Verpackung zu kreieren, von dem eine starke zivilgesellschaftliche Botschaft ausgehen soll.
Második fejezet Marvel's Spider Man Bandaháborúk Miután megszerzi a Sable International katonai fellépése nyomán visszamaradt hadi felszerelést, Hammerhead és bandája totális háborút hirdet a Maggia gengsztercsaládjainak többi donja ellen.
Kapitel zwei Marvel's Spider Man Revierkämpfe Nachdem sich Hammerhead und seine Gang die von Sable International nach ihrer Militärbesatzung zurückgelassene Ausrüstung unter den Nagel gerissen haben, erklären sie den anderen Dons der kriminellen Maggia Familie den Krieg.