Fordítása "hiányára" horvát nyelv:


  Szótár Magyar-Horvát

Hiányára - fordítás :

Ads

  Példák (Külső források nem minősített)

a megfelelőség hiányára vonatkozó információ a 105. cikk (4) bekezdésével összhangban.
Ako se ne dogovore o vrijednostima u prekograničnim tržišnim planovima, primjenjuje se niža vrijednost.
Amennyiben aplasztikus utal, hogy a zavar egy szerv, és vérszegénység utal hiányára vörös vérsejtek.
Gdje aplastičnu odnosi na disfunkcije organa, i anemija odnosi na nedostatak crvenih krvnih stanica.
A vérsejtek mozdulatlansága pl. az aorta abdominalisban ( a kis képen) nem a szívverés hiányára utal.
Prihvatljivost ispitivanja
A részes felek e cikk értelmében a kölcsönös jogsegély biztosítását a kettős büntethetőség hiányára hivatkozva elutasíthatják.
Ako stranka ne izruči osumnjičenika koji se nalazi na njezinom državnom području zbog kaznenog djela na koje se primjenjuje ovaj članak isključivo zbog toga što je ta osoba njezin državljanin, na zahtjev stranke koja traži izručenje dužna je bez nepotrebne odgode podnijeti predmet svojim nadležnim tijelima radi progona.
A gyökér szó pan kifejezés minden vagy egész, és a cytopenia utal hiányára a sejtek a vérben keringő.
Pan korijen riječi odnosi se na sve ili cijeli, i citopenijom odnosi na nedostatak stanica cirkulira u krvi.
A kinevezéshez minden kinevezendő tagnak alá kell írnia a függetlenségére és az összeférhetetlenség hiányára vonatkozó, e határozat mellékletében szereplő nyilatkozatot.
Sljedeće se osobe imenuju članovima odbora neovisnih uglednih osoba na vrijeme trajanja mandata odbora
Dánia először a Bizottság elé terjeszti a Ryanairrel kötött 1999. évi megállapodások e tagállam részére való betudhatóságának hiányára vonatkozó észrevételeit.
Komisija je izrazila sumnju u pogledu usklađenosti tih potpora s člankom 107. stavkom 3. točkom (c) UFEU a.
A kinevezéshez minden egyes kinevezendő tagnak alá kell írnia a függetlenségére és az összeférhetetlenség hiányára vonatkozó, e határozat mellékletében szereplő nyilatkozatot.
gđa Rebecca ADLER NISSEN,
Nem szabad in vivo szemvizsgálatokat végezni olyan vegyi anyagokkal sem, amelyek esetében korábbi szemvizsgálatok alapján elegendő bizonyíték van az ilyen hatások hiányára.
Ako se na temelju postojećih informacija ne može odrediti potencijal ispitivane kemikalije za nadražujuće djelovanje, provodi se postupak stupnjevitog sekvencijskog ispitivanja na životinjama sve dok se nedvosmisleno ne utvrdi razvrstavanje.
A kereset hatáskör hiányára, lényeges eljárási szabálysértésre, az EUMSZ vagy e rendelet, illetve az ezek alkalmazásával kapcsolatos bármely jogszabály megsértésére vagy hatáskörrel való visszaélésre alapítva indítható.
Žalba se može podnijeti protiv odluka bilo kojeg tijela Ureda nadležnog za odlučivanje navedenog u članku 159. točkama od (a) do (d) te, prema potrebi, točki (f) toga članka.
Ilyen esetben a pozitív eredmény továbbra is felhasználható a vizsgálati vegyi anyag bőrszenzibilizáló hatásúként történő azonosítására, a negatív eredmény alapján azonban nem szabad a reakcióképesség hiányára következtetni.
S približavanjem izostanku inhibicije ili potpunoj inhibiciji te se nepravilnosti transformacijom mogu i dodatno povećati te tako otežati analizu (7.).
Tekintettel a kínai kormány és a fent említett exportáló gyártók együttműködésének hiányára, a Bizottság úgy döntött, hogy a következőképpen vizsgálja meg, hogy fennáll e a támogatás folytatódása.
U skladu s tim, Žalbeno tijelo objasnilo je da mora postojati veza između potrebnih informacija koje nedostaju i određenih raspoloživih podataka na kojima se temelji određivanje iz članka 12.7. .
Süketség hiányára utal (vagy veszteség) az állat azon képességét, hogy hallja Ez lehet teljes vagy részleges elvesztése. Ha a kutya süket születéskor (veleszületett), akkor nagyon nyilvánvaló, hogy ha fiatal korában.
Gluhoća odnosi na nedostatak (ili gubitak) životinjske sposobnost da čuje to može biti potpuna ili djelomična gubitak. Ako pas je gluh od rođenja (kongenitalan), to će biti vrlo jasno da vas u mladoj dobi.
A bizonyos mértékű versenytorzulás hiányára vonatkozó feltételen túl a 4. cikk (5) bekezdése megjegyzi, hogy mindenesetre a közjogi szervezetek adóalanyok az I. mellékletben szereplő tevékenységek tekintetében, amennyiben e tevékenységek nem elhanyagolható mértékűek .
Francuska nadležna tijela dužna su ukinuti predmetno oslobođenje od poreza te obvezati navedene subjekte na plaćanje poreza na dobit.
Az egyes potenciálisan analóg országból származó gyártók fent ismertetett együttműködési hajlandóságának hiányára tekintettel a Bizottság a rendes értéket az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének a) pontjával összhangban más észszerű alapon határozta meg.
Izvršene su prilagodbe cijena za prekooceanski prijevoz, rukovanje i unutarnji prijevoz na temelju javno dostupnih podataka i podataka u zahtjevu u skladu s člankom 18.
A kínai exportáló gyártók együttműködésének hiányára tekintettel az alaprendelet 18. cikkével összhangban a dömping megismétlődésének valószínűségével összefüggésben tett alábbi ténymegállapítások alapjául a rendelkezésre álló tények, nevezetesen a (29) preambulumbekezdésben említett források szolgáltak.
Kako je navedeno u uvodnoj izjavi (10), Komisija je zatražila suradnju i drugih potencijalnih analognih zemalja, tj.
A kínai exportáló gyártók együttműködésének hiányára tekintettel az alaprendelet 18. . cikkével összhangban a dömping megismétlődésének valószínűségével összefüggésben tett alábbi ténymegállapítások alapjául a rendelkezésre álló tények, nevezetesen a (22) preambulumbekezdésben említett források szolgáltak.
Budući da nije surađivao, uobičajena vrijednost za tog proizvođača izvoznika određena je prema dostupnim podacima u skladu s člankom 18.
A kínai kormány azt is felvetette, hogy a földterületek tárgyalásos áron való kiosztása nem utal a tisztességes verseny hiányára, sem pedig arra, hogy az érintett vállalatok a rendes piaci árnál alacsonyabb árakat fizettek.
Na temelju prethodno navedenih nalaza Komisija nije utvrdila da je vlada osiguravala subvencije društvima u uzorku za kupovinu željezne rudače tijekom razdoblja ispitnog postupka.
Az európai digitális akadémiára úgy kell tekinteni, mint azoknak a jelenlegi kihívásoknak a lehetséges hosszú távú megoldására, amelyek egyrészt munkahelyünk növekvő robotizálására és digitalizálására, másrészt a digitális készségek társadalmunkon belüli hiányára vezethetők vissza.
10.).
kezelése funkcionális munka patak vezeti a pontos információk megszerzésében szükséges heti New Business együtt osztályvezetői és igazgatói becslésére és a terv erőforrás leendő üzleti, kiemelése erőforrás konfliktusok, felvételi igényeket, a szükséges készségek hiányára stb
Upravljanje funkcionalni radni tok vodi u dobivanju točnih informacija potrebnih za tjedni New Business u suradnji s voditeljima odjela i direktora da procijene i plana resursa za buduće poslovanje, vrhunac Resourcing sukoba, potreba za zapošljavanje, vještine praznine i drugo
A rendelkezésére álló információk alapján és tekintettel a kínai kormány és a Sinosure együttműködésének hiányára, a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a Sinosure az alaprendelet 2. cikke b) pontjának értelmében vett közjogi szerv.
Ta se bespovratna sredstva smatraju specifičnima u smislu članka 4. stavka 2.
Ugyanakkor a lengyel hatóságok 2016. október 12 i és 2017. január 20 i levelében kifejtette, hogy a Bizottság kedvező határozatának hiányára tekintettel a támogatást nem vezették be és nem fogják bevezetni Lengyelországban (vö. (16) preambulumbekezdés).
RAZLOZI ZA POKRETANJE POSTUPKA IZ ČLANKA 108.
Értékelésében a Bizottság rámutatott arra, hogy az alaprendelet 13. cikkének (1) bekezdése értelmében vett kijátszás megvalósulásának hiányára vonatkozó ténymegállapítás ez esetben azon alapult, hogy az Indiában végzett feldolgozási tevékenységnek megfelelő magyarázata és gazdasági indoka volt.
Osim toga, ispitnim postupkom utvrđeno je da indijski proizvođači izvoznici uvoze i ekstrudirane i probušene cijevi.
A PCA genotoxikus és karcinogén tulajdonságaira, valamint az elfogadható mértékű expozíciós küszöb hiányára tekintettel nem nyert megállapítást, hogy a fogyasztók PCA nak, mint a helyes növényvédelmi gyakorlatnak megfelelő alkalmazáskor visszamaradó maradékanyagnak való kitettsége ne járna káros hatással.
7 predstavila svoj zaključak o ocjeni rizika podataka podnesenih u okviru preispitivanja odobrenja diflubenzurona.
A tekintetben, hogy a támogatásnak ágazati érdeket kell képviselnie, jelen esetben nem lehet a kapacitástöbblet hiányára hivatkozni, ahogyan az a fenti (74) preambulumbekezdésben szerepel, és a támogatás az egészségüggyel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekkel sem függ össze.
Predmetni je sektor otvoren za tržišno natjecanje na razini EU a, zbog čega je osjetljiv na sve mjere donesene u korist proizvodnje u jednoj državi članici ili više njih.
A magas portfólióforgalom a befektetési döntésekkel kapcsolatos megalapozottság hiányára és átgondolatlan magatartásra utalhat, amelyek valószínűleg egyike sem szolgálja hosszú távon az intézményi befektetők legjobb érdekeit, különösen mivel a forgalom növekedésével nőnek a befektetőre háruló költségek is és befolyásolhatják a rendszerszintű kockázatokat.
Visok promet portfelja može biti pokazatelj nedostatka uvjerenja u pogledu odluka o ulaganjima i pokazatelj koji upućuje na impulzivno ponašanje, a niti jedno od toga vjerojatno nije u najboljem dugoročnom interesu institucionalnih ulagatelja, posebno s obzirom na to da povećanje prometa dovodi do povećanja troškova s kojima se suočava ulagatelj i može utjecati na sistemski rizik.
Az együttműködés hiányára tekintettel a Bizottság az alaprendelet 18. cikkének (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Kínában működő exportáló gyártókat és a kínai hatóságokat, hogy ha az exportáló gyártók nem tanúsítanak megfelelő együttműködést, a Bizottság ténymegállapításait a rendelkezésre álló tényekre alapozhatja.
Domaća prodaja japanskog proizvođača je na razini oznaka KN gotovo u cijelosti odgovarala vrstama proizvoda koje izvozi NRK.
Tekintettel az együttműködés hiányára, a kínai termelési kapacitás és szabad kapacitás megállapítására a rendelkezésre álló tények és különösen a kérelmező által benyújtott adatok többek között egy ágazati információkat biztosító független szolgáltatótól származó adatok alapján került sor, összhangban az alaprendelet 28. cikkével.
U pogledu smanjenja premija osiguranja od Sinosurea se zahtijevalo da osigura smanjenje prosječne stope kratkoročnog osiguranja izvoznih kredita za 30 na osnovi ukupne prosječne stope u 2008.
Tekintettel az együttműködés hiányára, a kínai termelési kapacitás és szabad kapacitás megállapítására a rendelkezésre álló tények és különösen a kérelmező által benyújtott adatok többek között egy ágazati információkat biztosító független szolgáltatótól származó adatok alapján került sor, összhangban az alaprendelet 18. cikkével.
Stoga je ta tvrdnja odbačena.